The hospital in Zlatograd received a donation

  • Municipality of Zlatograd

Болницата в Златоград получи дарение, нова линейка - санитарен автомобил, с включено гаранционно и сервизно обслужване. Автомобилът е придобит от Община Златоград в рамките на проект с акроним „e-SOHECA”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество. Община Златоград е декларирала, че закупената линейка ще бъде използвана за спешни социални случаи за жители на Община Златоград и волята на дарителя е упомената в договора за дарение.

По същия проект бе направен основен ремонт и на Поликлиниката в МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“ гр. Златоград, като бе подменена дограмата, ремонтираха се санитарните помещения, направи се шпакловка и латекс по стените и таваните. Беше положена антибактериална винилова настилка на пода, подмени се и обзавеждането в чакалните, а осветителните тела бяха заменени с нови LED – енергоспестяващи.

В рамките на проекта се ремонтира и Здравната служба в с. Старцево. Направена е нова покривна конструкция, ремонтира се фасадата на сградата и комините. Дограмата на цялата сграда е подменена с нова PVC, както на прозорците, така и на вратите. С реализацията на този проект не само се подобри и възстанови сградата на Здравната служба в село Старцево, но и се удължиха експлоатационните ѝ качества.

 

The hospital in Zlatograd received a donation, new ambulance- medical vehicle, with warranty and service included. The vehicle was acquired from Municipality of Zlatograd under the project "e-Social Health Care", with the acronym "e-SOHECA", financed under the Cross-Border Cooperation Program. The Municipality of Zlatograd has declared that the purchased ambulance will be used for emergency social cases for residents of the Municipality of Zlatograd, and the will of the donor is mentioned in the donation contract.

Under the same project, the Polyclinic in the GHAT "Prof. Dr. Asen Shopov" Ltd., Zlatograd  was also overhauled, the joinery in the common areas was replaced, the sanitary facilities were completely renovated, the walls and ceilings were plastered and latexed. Antibacterial vinyl flooring was laid, and the furniture in the waiting rooms and reception areas was also replaced. All lighting fixtures have been replaced with new energy-saving LEDs.

Within the framework of the project, the Health Service in the village of Startsevo is also being renovated. A new roof construction was made, the facade of the building and the chimneys were repaired. The windows and doors frames of the entire building have been replaced with new PVC ones. The realization of this project not only improved and restored the building of the Health Service in the village of Startsevo, but also extended its operational qualities.