Municipality of Zlatograd

Municipality of Zlatograd (7)

  • Municipality of Zlatograd

The hospital in Zlatograd received a donation

Болницата в Златоград получи дарение, нова линейка - санитарен автомобил, с включено гаранционно и сервизно обслужване. Автомобилът е придобит от Община Златоград в рамките на проект с акроним „e-SOHECA”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество. Община Златоград е декларирала, че закупената линейка ще бъде използвана за спешни социални случаи за жители на Община Златоград и волята на дарителя е упомената в договора за дарение.

По същия проект бе направен основен ремонт и на Поликлиниката в МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“ гр. Златоград, като бе подменена дограмата, ремонтираха се санитарните помещения, направи се шпакловка и латекс по стените и таваните. Беше положена антибактериална винилова настилка на пода, подмени се и обзавеждането в чакалните, а осветителните тела бяха заменени с нови LED – енергоспестяващи.

В рамките на проекта се ремонтира и Здравната служба в с. Старцево. Направена е нова покривна конструкция, ремонтира се фасадата на сградата и комините. Дограмата на цялата сграда е подменена с нова PVC, както на прозорците, така и на вратите. С реализацията на този проект не само се подобри и възстанови сградата на Здравната служба в село Старцево, но и се удължиха експлоатационните ѝ качества.

 

The hospital in Zlatograd received a donation, new ambulance- medical vehicle, with warranty and service included. The vehicle was acquired from Municipality of Zlatograd under the project "e-Social Health Care", with the acronym "e-SOHECA", financed under the Cross-Border Cooperation Program. The Municipality of Zlatograd has declared that the purchased ambulance will be used for emergency social cases for residents of the Municipality of Zlatograd, and the will of the donor is mentioned in the donation contract.

Under the same project, the Polyclinic in the GHAT "Prof. Dr. Asen Shopov" Ltd., Zlatograd  was also overhauled, the joinery in the common areas was replaced, the sanitary facilities were completely renovated, the walls and ceilings were plastered and latexed. Antibacterial vinyl flooring was laid, and the furniture in the waiting rooms and reception areas was also replaced. All lighting fixtures have been replaced with new energy-saving LEDs.

Within the framework of the project, the Health Service in the village of Startsevo is also being renovated. A new roof construction was made, the facade of the building and the chimneys were repaired. The windows and doors frames of the entire building have been replaced with new PVC ones. The realization of this project not only improved and restored the building of the Health Service in the village of Startsevo, but also extended its operational qualities.

  • Municipality of Zlatograd

The Health Service in the village of Dolen is being renovated

Ремонтира се Здравната служба в село Долен

В рамките на проект „e-Social Health Care”, с акроним e-SOHECA, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, в месец декември 2022 г. приключи основният ремонт на сградата на здравната служба в село Долен. Стойността на ремонтните дейности е 124 590 лева.
Направена е нова покривна конструкция, ремонт по фасадата на сградата, комини, изградена е мълниезащитна инсталация, монтирана е нова PVC дограма на прозорците, вратите са подменени с нова дограма, външното стълбище е ремонтирано. Във вътрешните помещения също е извършено обновяване – ново медицинско оборудване и обзавеждане. 
С обновената сграда на здравната служба в селото ще се подобри и качеството на здравните услуги, които получават жителите на населеното място.

 

The Health Service in the village of Dolen is being renovated

Within the framework of the "e-Social Health Care" project, with the acronym e-SOHECA, financed by the Cross-Border Cooperation Program INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020, in December 2022, the major renovation of the building of the health service in the village of Dolen was completed. The value of the repair works is BGN 124,590.

A new roof structure was made, repairs were made to the facade of the building, chimneys, a lightning protection installation was built, new PVC window frames were installed, the doors were replaced with new frames, the external staircase was repaired. The interior has also been renovated - new medical equipment and furniture.

With the renovated building of the health service in the village, the quality of the health services received by the residents of the settlement will also improve.

  • Municipality of Zlatograd

Zlatograd Municipality donated medical equipment to the hospital

Община Златоград дари медицинско оборудване на болницата

В рамките на проект „e-Social Health Care”, с акроним e-SOHECA, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020., Община Златоград получи финансиране за изпълнение на допълнителни дейности, с цел преодоляване последствията и влиянието на Ковид пандемията.

 С осигурените средства бяха закупени болнични легла за интензивна грижа с антидекубитални матраци, обикновени болнични легла, оксиметър за пръст, медицинско оборудване, измерващо множество параметри, безконтактни термометри, професионална скала за тегло/везна, кислородни бутилки – 5 л, с редуцир винтил и овлажнител и кислороден концентратор, глюкомери. Дигитализира се мамографът, който беше закупен през първия етап на проект „e-Social Health Care”.

Медицинското оборудване бе предадено днес, за безвъзмездно ползване, от Кмета на Община Златоград, на управителя на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“ гр. Златоград, като управителят пое ангажимент част от дарението да се предостави на Филиал за спешна медицинска помощ – Златоград (ФСМП - Златоград) - структурна единица към Център за спешна медицинска помощ – Смолян и общопрактикуващите лекари в Поликлиниката.

Извършени бяха и строително-монтажни дейности на  Поликлиника на болницата.  Подмени се дограмата в общите части, ремонтираха се изцяло санитарните помещения, направи се шпакловка и латекс по стените и таваните, положена бе антибактериална винилова настилка, обзавеждането в чакалните и пространствата за посрещане на пациенти също беше подменено. Всички осветителни тела са сменени с нови LED – енергоспестяващи.

Благоустроиха се и подходите към Поликлиниката и болницата.

 

Zlatograd Municipality donated medical equipment to the hospital

Within the project "e-Social Health Care", with the acronym e-SOHECA, financed by the Cross-Border Cooperation Program INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020., the Municipality of Zlatograd received funding for the implementation of additional activities, in order to overcome the consequences and the impact of the Covid pandemic.

With the provided funds, intensive care hospital beds with anti-decubitus mattresses, regular hospital beds, finger oximeter, multi-parameter medical equipment, non-contact thermometers, professional weight scales, oxygen cylinders - 5 L, with reducer valve and humidifier, oxygen concentrator and glucometers were purchased. The mammogram, which was purchased during the first stage of the "e-Social Health Care" project, is being digitized.

The medical equipment was handed over today, for free use, by the Mayor of the Municipality of Zlatograd, to the manager of the GHAT "Prof. Dr. Asen Shopov" town of Zlatograd, with the manager making a commitment to provide part of the donation to the Emergency Medical Services Branch - Zlatograd (EMSB - Zlatograd) - a structural unit of the Emergency Medical Center - Smolyan and the general practitioners at the Polyclinic.

Construction and installation activities of the hospital's Polyclinic were also carried out. The joinery in the common areas was replaced, the sanitary facilities were completely renovated, the walls and ceilings were plastered and latexed, antibacterial vinyl flooring was laid, and the furniture in the waiting rooms and reception areas was also replaced. All lighting fixtures have been replaced with new energy-saving LEDs.


The approaches to the Polyclinic and the hospital were also improved.

  • Municipality of Zlatograd

Municipality of Zlatograd Progress Report

The PB3 completed during the second semester of 2022 the following ADDITIONAL 2 activities:

  • Municipality of Zlatograd

Progress of the project, Municipality of Zlatograd

Project “E-Social Health Care”, with acronym e-SOHECA, funded by the INTERREG V-A Greece-Bulgaria Cross-Border Cooperation Program 2014-2020

  • Municipality of Zlatograd

Delivery of Medical Equipment and Software

On 22nd of July 2019, the Medical Equipments were delivered in the Municipality of Zlatograd.

  • Municipality of Zlatograd

Workshop 13 December

On 13 and 14 December 2018 a workshop of the e-SOHECA project will be held in the premises of the Municipality of Zlatograd. 

The first day there will be a detailed description of the e-SOHECA project progress  from each partner.

The second day there will be a tour on the renovated medical unit of the Municipality of Zlatograd which was made with the fundings of the project.