The Health Service in the village of Dolen is being renovated

  • Municipality of Zlatograd

Ремонтира се Здравната служба в село Долен

В рамките на проект „e-Social Health Care”, с акроним e-SOHECA, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, в месец декември 2022 г. приключи основният ремонт на сградата на здравната служба в село Долен. Стойността на ремонтните дейности е 124 590 лева.
Направена е нова покривна конструкция, ремонт по фасадата на сградата, комини, изградена е мълниезащитна инсталация, монтирана е нова PVC дограма на прозорците, вратите са подменени с нова дограма, външното стълбище е ремонтирано. Във вътрешните помещения също е извършено обновяване – ново медицинско оборудване и обзавеждане. 
С обновената сграда на здравната служба в селото ще се подобри и качеството на здравните услуги, които получават жителите на населеното място.

 

The Health Service in the village of Dolen is being renovated

Within the framework of the "e-Social Health Care" project, with the acronym e-SOHECA, financed by the Cross-Border Cooperation Program INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020, in December 2022, the major renovation of the building of the health service in the village of Dolen was completed. The value of the repair works is BGN 124,590.

A new roof structure was made, repairs were made to the facade of the building, chimneys, a lightning protection installation was built, new PVC window frames were installed, the doors were replaced with new frames, the external staircase was repaired. The interior has also been renovated - new medical equipment and furniture.

With the renovated building of the health service in the village, the quality of the health services received by the residents of the settlement will also improve.