The Municipality of Zlatograd delivered a diagnostic workstation to the GHAT "Prof. Dr. Asen Shopov" Ltd.

  • Municipality of Zlatograd

Община Златоград достави диагностична работна станция на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“

В рамките на проект „e-Social Health Care”,  по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“ ЕООД, Община Златоград закупи PACS сървър и диагностична работна станция. Фирмата изпълнител е „Софтуерна компания“ АД. 

PACS сървърът и диагностичната работна станция са модерна технологична придобивка за болницата в Златоград. Чрез нея ще се създаде архив на всички образни изследвания, снети от апаратите за диагностика – рентген, скенер и мамограф. Благодарение на нея ще се бъдат създадени електронни досиета на пациентите, което ще позволи и развитието на телемедицината в Община Златоград. Чрез уеб базирано приложение, завеждащите отделения, както и общопрактитуващите лекари ще имат достъп до образните изследвания.

В рамките на проекта, в предходни етапи, за здравното заведение, се закупи мамограф, който впоследствие се дигитализира, медицинско оборудване – кислороден концентратор, кислородни бутилки, оксиметър за пръст, теглилки, болнични легла – обикновени и за интензивна грижа. Доставена бе и линейка, която да обслужва жителите на общината ни.

Извърши се вътрешен ремонт на поликлиниката в Златоград, сградите на здравна служба село Старцево и здравна служба село Долен.

За местната власт е изключително важно подобряване качеството на здравните услуги, които получават жителите на Община Златограднаселеното място.

 

The Municipality of Zlatograd delivered a diagnostic workstation to the GHAT "Prof. Dr. Asen Shopov" Ltd.

Within the framework of the "e-Social Health Care" project, under the Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 cross-border cooperation program, for the needs of the GHAT "Prof. Dr. Asen Shopov" Ltd, Zlatograd Municipality purchased a PACS server and a diagnostic workstation. The executing company is "Software Company" JSC.

The PACS server and the diagnostic workstation are a modern technological acquisition for the hospital in Zlatograd. Through it, an archive will be created of all imaging studies taken by diagnostic devices - X-ray, scanner and mammogram. Thanks to it, electronic files of patients will be created, which will also allow the development of telemedicine in the Municipality of Zlatograd. Through a web-based application, referring departments as well as general practitioners will have access to the imaging studies.
Within the project, in previous stages, a mammogram was purchased for the health facility, which was subsequently digitized, medical equipment - oxygen concentrator, oxygen bottles, finger oximeter, scales, hospital beds - ordinary and for intensive care. An ambulance was also delivered to serve the residents of our municipality.

Internal repairs were carried out at the polyclinic in Zlatograd, the buildings of the Health Service in the village of Startsevo and the Health Service in the village of Dolen.

By modernizing the equipment in the local hospital, the local government aims to improve the quality of the health services that the residents of Zlatograd Municipality receive.