Zlatograd Municipality donated medical equipment to the hospital

  • Municipality of Zlatograd

Община Златоград дари медицинско оборудване на болницата

В рамките на проект „e-Social Health Care”, с акроним e-SOHECA, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020., Община Златоград получи финансиране за изпълнение на допълнителни дейности, с цел преодоляване последствията и влиянието на Ковид пандемията.

 С осигурените средства бяха закупени болнични легла за интензивна грижа с антидекубитални матраци, обикновени болнични легла, оксиметър за пръст, медицинско оборудване, измерващо множество параметри, безконтактни термометри, професионална скала за тегло/везна, кислородни бутилки – 5 л, с редуцир винтил и овлажнител и кислороден концентратор, глюкомери. Дигитализира се мамографът, който беше закупен през първия етап на проект „e-Social Health Care”.

Медицинското оборудване бе предадено днес, за безвъзмездно ползване, от Кмета на Община Златоград, на управителя на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“ гр. Златоград, като управителят пое ангажимент част от дарението да се предостави на Филиал за спешна медицинска помощ – Златоград (ФСМП - Златоград) - структурна единица към Център за спешна медицинска помощ – Смолян и общопрактикуващите лекари в Поликлиниката.

Извършени бяха и строително-монтажни дейности на  Поликлиника на болницата.  Подмени се дограмата в общите части, ремонтираха се изцяло санитарните помещения, направи се шпакловка и латекс по стените и таваните, положена бе антибактериална винилова настилка, обзавеждането в чакалните и пространствата за посрещане на пациенти също беше подменено. Всички осветителни тела са сменени с нови LED – енергоспестяващи.

Благоустроиха се и подходите към Поликлиниката и болницата.

 

Zlatograd Municipality donated medical equipment to the hospital

Within the project "e-Social Health Care", with the acronym e-SOHECA, financed by the Cross-Border Cooperation Program INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020., the Municipality of Zlatograd received funding for the implementation of additional activities, in order to overcome the consequences and the impact of the Covid pandemic.

With the provided funds, intensive care hospital beds with anti-decubitus mattresses, regular hospital beds, finger oximeter, multi-parameter medical equipment, non-contact thermometers, professional weight scales, oxygen cylinders - 5 L, with reducer valve and humidifier, oxygen concentrator and glucometers were purchased. The mammogram, which was purchased during the first stage of the "e-Social Health Care" project, is being digitized.

The medical equipment was handed over today, for free use, by the Mayor of the Municipality of Zlatograd, to the manager of the GHAT "Prof. Dr. Asen Shopov" town of Zlatograd, with the manager making a commitment to provide part of the donation to the Emergency Medical Services Branch - Zlatograd (EMSB - Zlatograd) - a structural unit of the Emergency Medical Center - Smolyan and the general practitioners at the Polyclinic.

Construction and installation activities of the hospital's Polyclinic were also carried out. The joinery in the common areas was replaced, the sanitary facilities were completely renovated, the walls and ceilings were plastered and latexed, antibacterial vinyl flooring was laid, and the furniture in the waiting rooms and reception areas was also replaced. All lighting fixtures have been replaced with new energy-saving LEDs.


The approaches to the Polyclinic and the hospital were also improved.